CA303001 — Рейка зубчатая

Рейка зубчатая (30х30 мм), 1м, модуль 6 (арт CA303001/CGZ6)